Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Stanovy

S T A N O V Y

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Achilleus, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je samosprávný, dobrovolný, nezávislý a nepolitický svazek členů, v němž se sdružují zejména rodiny s dětmi s diagnózou Pes equinovarus congenitus (dále jen „PEC“) nebos jinými vrozenými pohybovými vadami.

Spolek ze své podstaty působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky. O zřízení organizační jednotky rozhoduje statutární orgán spolku.

Sídlem spolku je Důl Jan 838, 273 06 Libušín.

Spolek provozuje své webové stránky na adrese: http://www.pesequinovarus.cz.

Spolek je oprávněn zřídit transparentní účet.

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnosti spolku

 1. sdružení a podpora rodin s dítětem postiženým diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou
 2. podpora a rozvíjení problematiky postižení PEC
 3. prosazování zkvalitňování zdravotní péče o děti s diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů
 4. získávání ke spolupráci odborníky z různých oblastí, kteří se věnují potřebám dětí s diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou
 5. organizace a pořádání vzdělávacích, osvětových, výchovných a volnočasových aktivit pro členy spolku, laickou i odbornou veřejnost
 6. zvyšování všeobecné informovanosti o diagnóze PEC nebo jiných vrozených vad
 7. podpora rozvoje osobnosti dětí postižených diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou
 8. rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči, odbornou a laickou veřejností
 9. vydávání tiskovin či podpora dalších institucí vydávajících tiskoviny zaměřené na problematiku  zdravotní péče o děti s diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou
 10. vyvíjení činnosti k získání sponzorských finančních i nefinančních (materiálních) darů a jiných příspěvků pro spolek
 11. rozvoj občanské společnosti
 12. rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a mezilidské vztahy okolí k osobám postiženým diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou

Spolek není založen za účelem podnikání, ale může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Tyto činnosti musejí mít pozitivní vliv na dosažení cílů spolku.

III.

Orgány

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 1. členská schůze jako nejvyšší orgán
 2. předseda spolku jako statutární orgán volený
 3. finanční výbor jako orgán volený

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se zpravidla jednou ročně, nejméně však jednou za tři roky. Členské schůze se může účastnit každý člen spolku a ostatní zájemci o dění ve spolku. Hlasovací právo mají pouze členové spolku.

Členskou schůzi svolává předseda spolku. Předseda spolku svolá členskou schůzi také v případě,  že o ni písemně požádá alespoň třetina členů spolku.  Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná se členská schůze, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do šesti týdnů, ta je pak usnášeníschopná se bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze rozhoduje za přítomnosti svých členů včetně předsedy nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

Členská schůze volí předsedu spolku, schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, rozhoduje o vyloučení člena, mění výši členských příspěvků, určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

Členská schůze schvaluje dvoutřetinovou většinou stanovy spolku a jejich změny a rozhoduje o zániku sdružení.

Členská schůze rozhoduje u činností vyžadující finanční podporu nad 10.000,- Kč bez DPH.

Zápis ze zasedání členské schůze musí být vyhotoven do 30ti dnů předsedou spolku.

Předseda spolku

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření-zplnomocnění členové spolku. Tito pověření členové jednají jménem spolku samostatně. Pověření členové oprávnění jednat jménem spolku (s výjimkou předsedy spolku) nemohou udělit plnou moc k zastupování další osobě. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

Předseda řídí činnost spolku v souladu se stanovami a usneseními členské schůze po celé své funkční období. Je oprávněn přijímat zaměstnance spolku a ukončovat jejich pracovní poměr. Usnese-li se na tom členská schůze, náleží předsedovi spolku odměna za výkon funkce.

Předseda rozhoduje u činností vyžadující finanční podporu do 5.000,- Kč bez DPH.

Finanční výbor

Finanční výbor je volený orgán, jeho členem je předseda spolku a dva volení členové spolku. Hlavním úkolem finančního výboru je hospodaření a kontrola činnosti spolku, vedení seznamu členů a schvaluje zprávu o hospodaření za minulé období.

Finanční výbor rozhoduje u činností vyžadující finanční podporu od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč bez DPH.

Funkční období volených orgánů je pět let. Po skončení funkčního období může být člen spolku zvolen opakovaně. Zánikem členství ve spolku zaniká členství v orgánech spolku. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu, jinak musí dojít k nové volbě a to nejpozději do 3 měsíců ode dne poklesu členů.

IV.

Hlasování per rollam

Stanovy spolku Achilleus umožňují hlasování per rollam. Předseda spolku zašle na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce člena návrh rozhodnutí, který obsahuje:

               lhůtu pro doručení vyjádření člena v maximální délce 10 kalendářních dní

               podklady potřebné k přijetí rozhodnutí

               nedoručí-li člen v dané lhůtě rozhodnutí platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí

Po uplynutí lhůty pro doručení všech vyjádření členů oznámí předseda všem členům výsledek hlasování. 

V.

Členství

 1. členství ve spolku je dobrovolné, členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti
 2. členy spolku jsou zejména rodiče či blízké osoby dítěte s diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou
 3. členem mohou být další fyzické a právnické osoby, které mají zájem podporovat činnosti spolku
 4. členství se rozlišuje na řádné a čestné

Vznik členství

Členství ve spolku vzniká registrací přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru nebo která se účastní ustavující členské schůze a uhradí členský příspěvek.

 

Zánik členství

 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení členské schůzi
 2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Důvodem pro vyloučení člena je závažné porušení stanov spolku.
 3. nezaplacením členského příspěvku ve dvou po sobě následujících kalendářních letech
 4. úmrtím, zánikem fyzické či právnické osoby

Členský příspěvek

 1. členský příspěvek je stanoven ve výši 300,- Kč za kalendářní rok
 2. splatnost je v 1. čtvrtletí kalendářního roku, za který je členský příspěvek hrazen
 3. o změně výše a splatnosti členského příspěvku má právo rozhodnout členská schůze
 4. členský příspěvek je příjmem spolku a jako takový je použit na jeho činnosti a další rozvoj

Práva člena

Člen má právo:

 1. účastnit se členské schůze
 2. účastnit se akcí a činností spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 3. volit a být volen do orgánů spolku
 4. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,  podílet se na stanovování cílů, forem a aktivit činnosti spolku
 5. podat návrh na čestného člena
 6. na pravidelné informace o dění ve spolku
 7. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny

Povinnosti člena

Mezi povinnosti člena patří:

 1. znát a dodržovat stanovy spolku
 2. úhrada členského příspěvku
 3. hájení zájmů spolku
 4. podle svých možností se aktivně podílet na fungování a rozvoji spolku

Čestné členství

 1. čestné členství uděluje spolek jednotlivci nebo organizaci za zvláštní zásluhy na zlepšení kvality léčby a života dětí s diagnózou PEC nebo jinou vrozenou pohybovou vadou
 2. o udělení čestného členství rozhoduje na základě návrhu člena spolku členská schůze
 3. čestný člen je zproštěn úhrady členského příspěvku, nepožívá hlasovacího práva, má právo účastnit se akcí organizovaných spolkem či jinak spolupracovat na činnostech spolku, má právo účastnit se členské schůze
 4. čestný člen nemůže být volen do orgánů spolku

Seznam členů

Spolek je povinen vést elektronický seznam členů s údaji uvedenými na přihlášce. Seznam členů je neveřejný. 

VI.

Majetek a hospodaření

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

 1. členské příspěvky
 2. dary finančního i nefinančního charakteru
 3. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty, veřejné sbírky apod.
 4. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelu spolku podle stanov.

Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku. Správa majetku je v působnosti finančního výboru. O jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje předseda spolku, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

VII.

Závěrečná ustanovení

V případě zániku spolku bude zbylý majetek předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž účel je blízký účelu spolku.

Záležitosti neupravené Stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 3. října 2015 a v úplném znění jsou uloženy v sídle spolku.

V Libušíně dne 3. října 2015